Algemene voorwaarden

Inschrijving

1. Inschrijving
Uw inschrijving is strikt persoonlijk en door uw handtekening te zetten, gaat u akkoord met de studiebepalingen. Ook door u per Internet, telefonisch of E-mail aan te melden, gaat u akkoord met de studiebepalingen.

2. Bevestiging van inschrijving
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging. Bij een mondelinge cursus staan op deze bevestiging alle gegevens vermeld zoals cursustype, de lestijden, de aanvangsdatum van de cursus en de cursuslocatie.

3. Aantal inschrijvingen en overmacht
De Stichting behoudt zich het recht voor afwijzend over uw inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is de Stichting gerechtigd om cursussen samen te voegen met een andere cursuslocatie, door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. De Stichting behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.

4. Cursusregels
ledere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die de Stichting in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld. Tijdens de lessen is het niet toegestaan om te roken. In de pauze is hiervoor wel gelegenheid. De Stichting behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten verzorgen.Tijdens de mondelinge cursus maakt u gebruik van het dag-, halve dag- of avondarrangement. Het dagarrangement omvat zaalhuur, koffie, thee, ijswater en een lunch. Het halve dag- en avondarrangement omvatten zaalhuur, koffie, thee en ijswater.

5. Cursusgeld
De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld. Dit is ongeacht of de lessen al dan niet, geheel of gedeeltelijk, worden gevolgd. In geval van medeondertekening zal de Stichting de verschuldigde gelden factureren aan de medeondertekenaar tenzij deze heeft aangegeven dat er aan de cursist(e) gefactureerd dient te worden. Echter, indien betaling achterwege blijft, zijn zowel de cursist(e) als de medeondertekenaar jegens de Stichting hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De Stichting behoudt zich dan het recht voor om de uitslag en het eventueel behaalde diploma, verklaring, certificaat of pas niet eerder toe te sturen dan dat het cursusgeld volledig is voldaan.

6. Verzuim
Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. Verzuim bij het examen geeft geen recht op restitutie van het examengeld.

7. Lesmateriaal
Het lesmateriaal voor de schriftelijke cursussen wordt verzonden na ontvangst van het cursusgeld. Indien u het cursusgeld per machtiging betaalt, wordt het pakket direct verstuurd. Het lesmateriaal mag de cursist behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij de Stichting.

8. Exameninformatie
Voor de mondelinge cursussen worden cursisten, indien van toepassing, automatisch aangemeld voor het aansluitende examen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Stichting. Voor de schriftelijke cursussen dient de cursist(e) zichzelf aan te melden voor het examen. De cursist(e) is hiervoor zelf verantwoordelijk. Tijdens een examen is de cursist verplicht zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De cursist kan bij uitblijven hiervan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld of van eventueel geleden schade.

9. Reis- en verblijfkosten
Reis- en verblijfkosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen. Als de cursus door overmacht, zie artikel 3, niet door kan gaan dan kan de cursist geen beroep doen op enige vergoeding van reis- of verblijfskosten.

10. Inningskosten
Alle door de Stichting te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).

11. Tijdsduur studieovereenkomst
De studieovereenkomst is van kracht vanaf de dag dat de factuur met bevestiging door de Stichting aan de cursist(e) is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld, met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie bepaling 12, voortijdige beëindiging van een cursus). De studieovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich ingeschreven heeft in het normale geval beëindigd kan zijn.

12. Voortijdige beëindiging/Annulering
Nadat de cursist(e) de bevestiging van de aanmelding heeft ontvangen, heeft de cursist(e) 14 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd mits de aanmelding ten minste 4 weken voor aanvang van de cursus heeft plaatsgevonden. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de studieovereenkomst van kracht is gegaan. De cursist(e) dient het ontvangen lesmateriaal onbeschadigd en ongebruikt aangetekend retour te zenden. Na deze bedenktijd kan de beëindiging van de overeenkomst uitsluitend per aangetekende brief geschieden. Er moet rekening gehouden worden met het volgende: annulering van een studieovereenkomst twee weken na inschrijving maar meer dan drie weken voor de cursusdatum, kan tegen betaling van 75% van het gehele cursusbedrag. Binnen drie weken voor aanvang van een mondelinge cursus is deze niet opzegbaar. Schriftelijke cursussen kunnen niet voortijdig beëindigd worden. Bij overlijden van de cursist(e) wordt het lesgeld, dat betrekking heeft op de nog niet verstreken cursusperiode, aan de rechthebbenden terugbetaald.

13. Verschuiving/Vervanging
Nadat de cursist(e) de bevestiging van de aanmelding heeft ontvangen, heeft de cursist(e) 14 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos kan worden gewijzigd mits de aanmelding ten minste 4 weken voor aanvang van de cursus heeft plaatsgevonden. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de studieovereenkomst van kracht is gegaan. Ziekte of verhindering geeft geen recht op restitutie of ontbinding van de overeenkomst. Indien een cursus door persoonlijke omstandigheden niet gevolgd kan worden, kan de aanmelding, als deze volledig is betaald, verschoven worden naar de eerstvolgende cursus of een andere cursusplaats tegen betaling van € 45,- administratiekosten. Een aanvraag tot verschuiving moet echter uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang schriftelijk ingediend worden en in het bezit zijn van de Stichting. Verschuiving binnen 15 werkdagen voor aanvang van de cursus is mogelijk tegen betaling van 50% van het gehele cursusbedrag. Verschuiving op de dag van cursus is mogelijk tegen betaling van 75% van het gehele cursusbedrag. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 45,- administratiekosten. Een aanvraag moet echter uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en in het bezit van de Stichting zijn.

14. Portokosten
De portokosten voor de toezending van het huiswerk van de schriftelijke cursussen aan de Stichting zijn voor rekening van de cursist(e). De verzendkosten van het door de Stichting gecorrigeerde huiswerk aan de cursist(e) zijn voor rekening van de Stichting.

15. Klachten en Geschillen
Klachten dient u schriftelijk in te dienen. De Stichting zal er alles aan doen om de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze studiebepalingen van toepassing zijn of de betreffende studiebepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

16. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

17. E-Study
De Stichting verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen een E-Study service te verstrekken die de prestaties leveren zoals door de cursist(e) redelijkerwijs kan worden verlangd. De kwaliteit van de E-Study service wordt echter mede bepaald door de kwaliteit van het internet waarvoor de Stichting uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.

18. Aansprakelijkheid
18.1 De Stichting is niet aansprakelijk voor het tijdens de training of de cursus ontstane verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van de Stichting.
18.2 De Stichting is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.
18.3 De Stichting is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus of training verkondigd.
18.4 Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van de Stichting dient te komen dan is de aansprakelijkheid van de Stichting in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de Stichting komt.
18.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot driemaal het door de Stichting, in de desbetreffende zaak, in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 2.000,-.

19. Overige bepalingen
Alle gegevens die in de brochure, bijlagen en website staan vermeld, worden geacht tot deze studiebepalingen te behoren.

Deze algemene studiebepalingen zijn opgesteld in overleg en goedgekeurd door de Geschillencommissie van het Ministerie van onderwijs en Wetenschappen.

Etc...

Persoonsregistratie
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde cursistenadministratie zullen worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, studiegegevens en studieresultaten noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve- en logistieke functies (binnen en buiten de Stichting). Deze registratie is aangemeld bij de Registratiekamer. Voor meer informatie kunt u de privacyverklaring bij ons opvragen.

 


CursusBHV